Strony zgodne z dyrektywą WCAG

Strony dostępne dla niepełnosprawnych

Czym jest dostępność strony internetowej dla osoby niepełnosprawnej?

Osoby niepełnosprawne, w tym również niewidome i niedowidzące, korzystają na codzień z Internetu tak jak każdy pełnosprawny użytkownik. Ze względu jednak na pewne ograniczenia jakie pociąga za sobą niepełnosprawność oczekują witryn, które będą przenosić te same treści co zwykła strona, a przy tym zapewnią wygodny dostęp do tych informacji oraz możliwość zapoznania się z każdym z publikowanych elementów. Szczegółowy opis cech witryny przyjaznej dla niepełnosprawnych użytkowników Internetu przynosi rozbudowana specyfikacja WCAG 2.0.

Najistotniejszymi elementami, które opisuje ta specyfikacja są m.in.:

  • dostarczenie treści bez utraty informacji lub struktury - dostępna strona www powinna przenosić takie same informacje jak zwykła witryna, przy zachowaniu tej samej struktury
  • stosowanie tekstów alternatywnych dla obiektów niebędących tekstem - w uproszczeniu wszelkie zdjęcia czy filmy publikowane w treści serwisu muszą posiadać opis tekstowy, jednoznacznie wskazujący prezentowaną graficznie informację
  • zachowanie odpowiedniego poziomu kontrastu poszczególnych obiektów - zarówno elementy graficzne, jak i tekst w witrynie powininny się charakteryzować kontrastem o poziomie minimum 7:1 (poziom dostępności AAA)
  • możliwość odsłuchania treści - często używanym rozwiązaniem jest korzystanie z tzw. czytników ekranowych, których zadaniem jest odczytanie publikowanych treści. Ważne jest więc zachowanie logicznej struktury serwisu, który odczytywany w ten sposób dostarczy sensownie ułożonych i czytelnie rozdzielonych treści
  • dostępność funkcji witryny z klawiatury - przede wszystkim (choć nie tylko) chodzi tu o zachowanie logicznego sposobu przejścia stanu "focus" (przenoszenie stanu skupienia - w stanie tym w danej chwili może znajdować się tylko jeden element aktywny) pomiędzy kolejnymi linkami (lub przyciskami) publikowanej treści za pomocą przycisku Tab. Często stosowane są również skróty klawiaturowe, które umożliwiają np. szybkie przejście do wyszukiwarki
  • zachowanie odpowiednich limitów czasu dla aktywnych elementów - takie obiekty jak np. animacje powinny zapewniać wystarczająco długi okres czasu pomiędzy kolejnymi przejściami, który pozwala na zapoznanie się z przenoszoną treścią
  • ułatwienie nawigacji po zawartości witryny i wyszukiwania jej treści oraz informacja o miejscu, w którym aktualnie się znajdujemy - serwis zoptymalizowany dla niepełnosprawnych powinien zapewniać więcej niż jeden sposób przechodzenia do konkretnych treści. Oprócz zwykłego menu taki warunek spełni np. tekstowa mapa strony, a podobną funkcjonalność zapewnia np. wyszukiwarka. Witryna powinna również posiadać możliwość pominięcia jednym kliknięciem elementów, które są powielane na wszystkich podstronach (np. nagłówek) i przejście bezpośrednio do treści. Link taki z reguły umieszcza się jako pierwszy dostępny w stanie "focus" po załadowaniu dokumentu. Informację o miejscu, w którym się znajdujemy zapewnia natomiast tzw. breadcrumb, czyli ścieżka od strony głównej do aktualnie wyświetlanej podstrony.
  • prawidłwa deklaracja języka - dotyczy to zarówno całego serwisu, jak i ewentualnych obcojęzycznych wstawek treści. Dla całości publikowanych w serwisie treści powinien być programowo zadeklarowany język.
  • zapewnienie kompatybilności witryny internetowej z różnymi przeglądarkami - serwis musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi standardami i zapewniać prawidłową walidację tzn.: kolejność występowania i sposób zagnieżdżania elementów muszą być prawidłowe, musi być zapewniona unikalność stosowanych atrybutów, wszelkie tagi html muszą być prawidłowo domknięte itd.

Powyższa lista to zaledwie wyciąg z wymagań stawianych serwisóom www dostępnym dla niepełnosprawnych. Daje jednak ona obraz złożoności oraz wagi problemu jakim może być dostosowanie istniejącej już witryny do tych wymagań.
 

Prawo obowiązujące w zakresie interoperacyjności

Z dniem 30 maja 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności regulujące (mówiąc w uproszczeniu) kwestię dostępności stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne. Rozporządzenie to przewiduje 3-letni okres przejściowy na dostosowanie istniejących serwisów do wymagań interoperacyjności. Okres ten upływa z końcem maja 2015 roku. Rozporządzenie to jest skutkiem wcześniej opublikowanego przez Komisję Europejską dokumentu - Europejskie Ramy Interoperacyjności. Tym samym wszystkie witryny internetowe tych podmiotów z dniem 1 czerwca 2015 r. powinny zostać dostosowane do wymagań WCAG 2.0. Załącznik nr 4 do rozporządzenia dokładnie określa poziomy interoperacyjności, które są wymagane dla poszczególnych zasad.
 

Dostosowanie publikacji do potrzeb osób niepełnosprawnych

Przygotowanie witryny spełniającej wymagania dotyczące interoperacyjności nie musi oznaczać całkowitej zmiany już istniejącej strony, ponieważ w wielu wypadkach wystarczającymi działaniami są odpowiednia modernizacja oprogramowania i modyfikacja wprowadzonych już wcześniej treści. Z tego powodu pierwszą czynnością wykonywaną w tej sytuacji jest audyt, dający obraz koniecznych do wprowadzenia zmian.

Na podstawie danych zebranych w czasie audytu podejmujemy działania mające na celu przygotowanie nowej wersji serwisu, spełniającej wymagania interoperacyjności. Czas trwania prac przystosowawczych zależny jest zarówno od wielkości serwisu internetowego z którym mamy do czynienia, jak również samej konstrukcji wykorzystywanego oprogramowania. W szczególnych wypadkach może okazać się, że aktualnie stosowane rozwiązania znacząco utrudniają lub wręcz uniemożliwiają odpowiednie przystosowanie i lepszym rozwiązaniem będzie zaprojektowanie i stworzenie nowej witryny internetowej.

Nasza firma oferuje wykonanie pełnego procesu - od audytu, do uruchomienia strony zoptymalizowanej pod kątem interoperacyjności. W przypadku zaintersowania naszą ofertą prosimy o kontakt w celu określenia zakresu koniecznych do wykonania prac oraz powiązanych z tym kosztów.

MENU